THERE ARE PROMISES TO KEEP
 

Проект "Библиотека на играчките" в подкрепа на децата в риск

Чрез универсалната концепция на играта, WWO има за цел да предостави на всички деца в риск в България, за които изпълнява проекти, инструментариум за повишаване на познавателното, социалното и емоционалното развитие чрез създаването на проект "Библиотека на играчките". Библиотеките с играчки ще служат като "насочени към децата" центрове на общността, насърчавайки симбиозата в отношението между играта и човешките взаимоотношения в процеса на физическо, социално, емоционално и интелектуално развитие. Всички библиотеки на играчките отговарят на изискванията за безопасност, на критериите за образование в общността, с цел да се гарантира правото на игра за всички деца. 

WWO създаде 19 центъра, в които са разположени библиотеки на играчките и където специалисти и възрастни, полагащи грижи, допринасят за развитието на децата чрез игра.

С благодарност към BELEDUC за получените дарения от играчки чрез представителя в България - Пумпелина.


Повече на: wwo.bg


*** ENGLISH ***

Toy Library

Through the universal concept of play, Worldwide Orphans Foundation seeks to provide all children at risks we serve the tools to reach a deeper level of cognitive, social and emotional development through the creation of Toy Libraries. They will foster the symbiotic relationship of play and human interaction through stages of physical, social, emotional and intellectual domains. All Toy Libraries will meet safety, educational and community criteria in order to ensure the right of play for all children. 

WWO created 19 centers with Toy Libraries where caregivers contribute to children's development through play.

Part of the donation of toys in Bulgaria has been supported by Beleduc company by its Bulgarian representative Pumpelina.


More at: wwo.bg

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info