THERE ARE PROMISES TO KEEP
 

Програма "Глобални изкуства" за музикално и танцово изкуство

Доказано е, че изкуството е мощен инструмент за подпомагане на децата да развиват експресивни езикови умения и умения за слушане и за решаване на проблеми (Guggenheim 2010). Изкуствата също притежават силата да вдъхновят радост, увереност и себеизразяване. Специално музикалното образование развива пространствените и математическите умения за разсъждения, а движението и танцовата активност спомагнат за развитието на общата моторика и умения за слушане. Изкуството също обогатява всяка култура  и обединява хората.

"Изследователски екип, проучващ връзката между музиката и интелигентността съобщава, че музиката предлага много по-добро обучаване от компютърното обучение за драстично повишаване на уменията на децата за абстрактни разсъждения, умения, необходими за изучаване на математика и наука." -Shaw, Rauscher, Levine, Wright, Dennis and Newcomb, Неврологични изследвания, Vol.19 февруари 1997

"Когато едно дете се учи да танцува, то научава, че може да контролира живота си"-Jacques D'Amboise (балерина, почетен член на Кенеди център, основател на Националния танцов институт).

"Изкуството е грамотност на сърцето" -Elliot Eisner (Известен критик и реформатор в образованието).

*** ENGLISH ***
Global Arts Program

It has been shown that the arts are a powerful tool for helping children develop expressive language skills and listening and problem solving skills (Guggenheim 2010). The arts also have the power to inspire joy, confidence and self-expression. Specifically music education develops spatial and mathematics reasoning skills and movement and dance activities help to develop gross motor and listening skills. The arts also enrich every culture and bring people together.


"A research team exploring the link between music and intelligence reported that music training is far superior to computer instruction in dramatically enhancing children's abstract reasoning skills, the skills necessary for learning math and science." --
Shaw, Rauscher, Levine, Wright, Dennis and Newcomb, Neurological Research, Vol. 19, February 1997

"When a child learns to dance, he learns that he can control his life."
–Jacques D'Amboise (ballet dancer, Kennedy Center honoree, founder of National Dance Institute)

"Art is literacy of the heart"
– Elliot Eisner (Renowned educational critic and reformer)

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info