THERE ARE PROMISES TO KEEP
 

Адаптация и обучение в Bayley-III® за психолози

Понастоящем се приема, че качеството на живота в първите години е ключово и предоставя основния опит /сензорен, моторен, речeви, социално-емоционален и когнитивен/, необходим за развитието на мозъка, ученето и социалното участие. За всички деца, особено живеещите в институция, е важно да се идентифицират възможните слаби места в развитието и нуждите им колкото се може по-рано с оглед предоставянето на подходящи програми за развитие. Целта на проекта Бейли III е да бъде представен на професионалистите в България и да бъдат обучени част от тях, работещи в институции за деца да работят с теста Bayley-III®. Този тест, смятан за златния стандарт от много професоналисти в Англия, Канада и САЩ, измерва нивата на развитие и функциониране на деца от 1 до 42 месеца в пет области на развитие: Когнитивна, Реч / Рецептивна и Експресивна/, Моторика /Обща и Фина/, Социално-емоционално развитие и Адаптивно функциониране. Ранното идентифициране на дефицити в развитието ще подкрепи интервенцията и измерването на постижението от промяната след интервенцията; ще подобри идентифицирането на специалните потребности чрез стандартизирана оценка на развитието.

В първото обучение по Бейли III в България бяхя обучени психолози от Варна, Бургас и Велико Търново, със специалното участие и принос на психолозите от Карин дом- Варна.


С благодарност към хотел mOdus за съдействието при провеждането на първото обучение за психолози в теста Бейли III:

http://www.modushotel.com/en/Hotel


*** ENGLISH ***

Bayley-III® test

It is now understood that quality early experiences are crucial for providing foundational experiences (sensory, motor, language, social-emotional, and cognitive) necessary for brain development, school success, and social participation. For all children, it is important to identify possible developmental weaknesses and needs as soon as possible in order to provide appropriate remediation. The purpose of this project is to introduce and to train Bulgarian professionals working with children living in institutions to use the Bayley-III®. This test, considered the gold standard by many professionals in the United Kingdom, Canada, and the United States, measures levels of developmental functioning of children ages 1 month to 42 months across five domains: Cognitive, Language (Receptive and Expressive), Motor (Gross and Fine), Social-Emotional, and Adaptive. Early identification (EI) of developmental deficits will facilitate intervention and measure change in performance after intervention; Better identification of special needs through standardized assessment.

During the first training on Bayley III in Bulgaria were trained psychologists from Varna, Burgas and Veliko Tarnovo with the special participation and input of psychologists from Karin Dom-Varna.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info